default logo

Dr. Viral Shah
LJNCC-VIRAL-SIR
Educational Qualifications: PH.D., M.com, B.com
Email:
Click To View Whole Profile
Dr. Ketan K. Shah
KETAN SHAH
Educational Qualifications: PH.D., MA, BA
Email:
Click To View Whole Profile
Prof. Vaibhav J Shah
VAIBHAV SHAH
Educational Qualifications: M.Sc, B.Sc
Email:
Click To View Whole Profile
Prof. Asadulla M. Saiyed
AMS
Educational Qualifications: M.A, B.A
Email:
Click To View Whole Profile
DR. S S Ddeshpande
Deshpande sir
Educational Qualifications: PH.D., M.A, B.A
Email:
Click To View Whole Profile
Prof. Hetal M. Doshi
HETAL DOSHI
Educational Qualifications: M.A, B.A
Email:
Click To View Whole Profile
Prof. Rashi Goplani
RASHI GOPLANI
Educational Qualifications: M.com, B.com
Email:
Click To View Whole Profile
Prof. Divya Soni
DIVYA SONI
Educational Qualifications: M.com, B.com
Email:
Click To View Whole Profile
Prof. Stuti Dholakia
STUTI SHOLAKIA
Educational Qualifications: M.sc, B.sc
Email:
Click To View Whole Profile
Prof. Vishal K. Bohra
Vishal Bohra (2)
Educational Qualifications: CA, CS, M.com, B.com
Email:
Click To View Whole Profile
Prof. Nidhi. A. Shah
image00
Educational Qualifications: M.com, B.com
Email:
Click To View Whole Profile
 

Office Staff

Mahesh Bhai
MAHESHBHAI
Bhakti Motani
bhakti motani
Urvi
URVI
 

Supporting Staff

Anil Bhai
ANILBHAI
Kalpesh Bhai
KALPESH PATEL
Manish Bhai
MANISH PATEL
Misraji
MISHARAJI1
Sanjay Bhai
sanjaybhai